Den attraktiva arbetsplatsen!

Mindfulnesscenter förser organisationer med enkla lättillgängliga och tidseffektiva verktyg för att reducera stress och öka välmående.

Mindfulness i arbetslivet

Medvetna medarbetare tar kloka beslut, är mer kreativa och öppna för förändring.

Konkurrensen om vart vår hjärna ska ha sin uppmärksamhet ökar. Är det möjligt att öka vårt fokus genom att träna vår ”uppmärksamhetsmuskel” hjärnan och på så sätt hushålla med våra mentala resurser och öka vårt välbefinnande i arbetslivet? Ja säger vi! Genom att träna Mindfulness…

Vi kan vi skapa förutsättningar så att fler får full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.
Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Genom att etablera mindfulnessträning i arbetslivet så visar forskningen positiva effekter på:

 • Förbättrad koncentration
 • Ökad kreativitet 
 • Ökad motivation
 • Förbättrade relationer
 • Från reaktiv till proaktiv
 • Bättre beslutsfattande
 • Förbättrad balans arbete och privatliv.
 • Ökad resiliens
 • Ökad förmåga att hantera förändringar

METOD ->>

KONTAKTA MIG ->>

Mindfulness och resiliens

Arbetsplatskonceptet

Idag vet vi att medarbetarna är vår viktigaste resurs och behöver prioriteras. Genom mindfulnessträning kan vi skapa förutsättningar för våra medarbetare att stärka fokus, arbetsminne och produktivitet. Träningen ökar också förmågan till att känna glädje, empati och ett ökat välbefinnande. Det ger helt enkelt en mer attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats. Några frågor att fundera kring:

 • Idag är hjärnan vår produktionsapparat! Hur underhåller vi den?
 • Ledare och medarbetare är splittrade vilket leder till minskad produktivitet. Hur minskar vi splittring och ökar förmågan att fokusera?
 • Arbetsliv, privatliv och karriär. Hur skapar vi balans mellan arbete- och privatliv?
 • I många verksamheter ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna och i organisationsanalyser är området stress, markerat med RÖD varningslampa! Hur hittar vi lösningar på det, vad kan verksamheten göra?

Arbetslivet har idag ett högt tempo, vi lever med ständiga förändringar och vår uppmärksamhet hoppar mellan alla de uppgifter och krav som vi har. Reaktionen på detta ser vi genom ökad ohälsa, stress och oro bland våra medarbetare.  
Mindfulness är inget nytt utan är ett sätt att förhålla sig till livet genom riktad uppmärksamhet på nuet, med en tydlig avsikt och utan att värdera det vi uppmärksammar. Vi tränar vår förmåga till medveten närvaro och medkänsla genom att uppmärksamma vad som sker runt oss här och nu. Vi blir också mer medvetna om vad som rör sig inom oss - i våra tankar och våra känslor - inte minst lär vi oss att iaktta kroppens signaler.
Vi har två olika system i hjärnan som bland annat påverkar vårt beslutsfattande. Det ena är automatiskt och reaktivt och triggas igång snabbt, ofta omedvetet som en reaktion på något som ett pling från mobilen eller datorn, eller en inre impuls att kolla mailen eller något socialt forum.
Det andra systemet är ett reflekterande, resonerande system som arbetar långsammare, reglerar tankar och impulser inklusive dem som det första systemet skapat. Detta andra system hjälper oss att kontrollera beteenden och impulser som inte är i vårt intresse.
Med mindfulnessträning utvecklar och stärker vi detta andra system vilket leder till mindre impulsstyrt beteende, fler medvetna val, ökad klarhet i tanken och bättre beslutsfattande.

Träna mindfulness på arbetsplatsen

Mindfulness kan vara en metod för att förebygga arbetsrelaterad stress och ohälsa samt öka välbefinnande. Träning i mindfulness förbättrar våra copingstrategier dvs vår förmåga att hantera arbetet, livet och dess utmaningar. När vi arbetar för att föra in Mindfulness i arbetslivet så ligger fokus på de mjuka värdena inom organisationen såsom medarbetares tankar, beteenden, attityder, kommunikation och samspel. 

Minfulnessträningen kan också vara ett stöd i hälsoarbetet för ledningen som har ansvar för att främja hälsa och välbefinnande i organisationen. Detta arbete ligger i linje med de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Delaktighet och kommunikation är då viktiga beståndsdelar och detta stärks genom träningen. Medarbetarna har också ett ansvar i en god arbetsmiljö och även här är mindfulnessträning ett stöd för att utveckla vår  empatiska förmåga, ökad självkännedom samt hjälper oss att göra kloka val. Tillsammans skapar det en möjlighet till en förändrad arbetskultur där både medarbetares och organisationens välbefinnande och produktivitet har högsta prioritet som leder till bättre resultat för alla parter.

Medarbetarutbildning

Genom att träna mindfulness på arbetsplatsen ökar ni medarbetarnas förmåga att hantera det situationer som uppstår dagligen på arbetet men även i deras privatliv. Ni skapar en grund för medarbetarna att möta de ständiga förändringar som sker i organisationer idag med större tillit och lugn. Genom upplevelsebaserad träning skapas en ökad medvetenhet om vår situation och hur den påverkar vårt mående och vår prestation på arbetet. Träningen har effekter på individ och gruppnivå men även på organisationsnivå genom att fokus riktar sig på att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande för att möjliggöra en frisk och attraktiv arbetsplats där medarbetar trivs och vill arbeta.

Traena Med Oss Stress Ny

METOD ->>
REFERENSER ->>

Metod

Vår metod grundar sig i forskning inom mindfulness och neurovetenskap och är en långsiktig och kostnadseffektiv strategi för att stärka den mentala hälsan och motståndskraften på arbetsplatsen. Det handlar om att implementera mindfulness som ett verktyg för att skapa nya förhållnings- och arbetssätt som kan bli hållbara och beständiga över tid och inte bara för stunden, en förändrad kultur.

Vi erbjuder:

 • Föreläsningar
 • Träning med arbetsgrupper och/eller ledningsgrupper
 • Individuell coachning av medarbetare och ledare
 • Mindfulness vid rehabilitering

Vi börjar med att föra en dialog om vilka behov din organisation har just nu. Därefter skräddarsyr vi lösningar för just din arbetsplats. 

Våra kurser kan ske dels genom att vår instruktör kommer till er men även i virtuella klassrum om ni har personal som sitter på olika ställen. Alla våra kurser och coachning kan ske dels i grupp men även enskilt.

Läs mer om föreläsningen här ->>

Kurser:

 Mindfulness Arbetsplatskonceptet

 

De vinster vi ser hos våra kunder är

 1. Stabila och balanserade medarbetare och ledare
 2. Ökad effektivitet och produktivitet
 3. Bättre kommunikation och mindre konflikter
 4. Trygghet inför förändringar
 5. Minskade sjukskrivningstal
 6. Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivning
 7. Bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning

Föreläsning för er arbetsplats

Våra föreläsningar ger er som företag en lärorik och inspirerande upplevelse vad mindfulnessträning kan bidra med för er i arbetslivet. Föreläsningarna innehåller både teori kopplad till den senaste forskningen samt praktiska övningar i mindfulness.
Självklart anpassar vi upplägget utifrån er som företag och era behov.

Exempel på innehåll ur föreläsning:

 • Vad är mindfulness?
 • Effekterna av mindfulnessträning
 • Forskning kring hjärnan och mindfulness
 • Vikten av återhämtning och sömn
 • Från reaktiv till proaktiv
 • Mindfulnessteknik, hur jag tränar

Föreläsningarna kan hållas på både svenska och engelska.
För att förstå vad mindfulness är och vad det kan ge är det bäst att få prova själv! Vår erfarenhet är att bästa sättet att göra det är att delta vid en föreläsning som innehåller både praktisk träning och teorier.

Vill du bli kontaktad eller få mer information, klicka här!

Prova På Mindfulness

Prova Paa

Detta kortprogram hjälper din arbetsgrupp att öka fokus och minska stress. Ny färsk forskning visar att också kortare träning ger effekt. 

Prova På programmet är precis vad vi säger, ett sätt att prova på ett antal korta övningar i mindfulness framtagna för just fokus och för att hantera stress.  

1.    Inspirationsföreläsning på arbetsplatsen
En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen. Föreläsningen kan genomföras för 100 tals personer.

2. Arbetsgruppen tränar (tidsperiod ca 1- 2 mån)
Deltagarna tränar på egen hand genom i det självinstruerande träningsprogram som vi har utvecklat. Träningen sker 1- 2 gånger per dag i 10 minuter. 
En handledare följer gruppen under hela processen och träffar gruppen vid 3 tillfällen. Instruktören hjälper deltagarna att utveckla ett förhållningssätt till stress och ett ökat fokus. En grupp kan bestå av 10-12 deltagare.

Vill ni sedan gå vidare med er mindfulnessträning så har vi lösningar för det.

Mindfulness Grundkurs eller Mindfulness vid stress

Så här kan ett upplägg se ut:

1.     Enkel förstudie innan projektstart
Vi genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade Nyläget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd fastställer vi tillsammans med er vardagsövningar på arbetsplatsen som skall leda till ett förändrat beteende.

2.     Inspirationsföreläsning

En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen. 

3.     Arbetsgruppen tränar i programmet mindfulness grund eller mindfulness vid stress.
Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet Mindfulness Grundkurs eller mindfulness vid stress, som genomförs 2 ggr 10 min per dag. Kursen pågår i 12 veckor. En handledare följer gruppen och träffar gruppen vid 6 tillfällen. Telefon, internet och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

4.     Efter genomförd träning

Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för fortsatt arbete med mindfulness i arbetslivet.

REFERENSER

Flera organisationen har redan provat och här är ett axplock av kunder som genomfört Mindfulness på arbetsplatsen!

Trafikverket, Sparbanken Nord, Dina försäkringar, Tieto, NCC, Karolinska Sjukhuset

Här är citat från några deltagare:

”Mindfulness är ett stöd i att förstå vikten och med hjälp av övningarna hitta balansen i vardagen och fokusera på det som för mig är viktigt att hantera just nu.”.

”Ett lugn av ett nytt slag infinner sig i kroppen både under, efter och lång tid efter att jag genomfört meditation. Andningsankaret och även kroppsscanningen, som kan genomföras när och var man än befinner sig, ger både trygghet och ett helt nytt lugn i kroppen”

 ”Kursen stämmer till 100 %. Jag mår mycket mycket bättre både mentalt och fysiskt, kommit igång med träning, och det har med kursen att göra”

 ”Det som var mitt huvudmål var att minska stressen, tycker att det är det som jag märker mest men även att jag sover något bättre på nätterna. Tycker också att jag är medveten, framför allt om det som jag bör släppa för jag inte kan påverka men också av omgivningen, när jag äter, går lyssnar etc.”

”Från att varit väldigt novis inom området har jag fått en ökat kunskap om mindfulness men framförallt har jag fått till mig ett verktyg för att utvecklas”.

Vill du bli kontaktad och få veta mer om vad vi kan göra för din arbetsplats?

Referenser

.

Vill du bli kontaktad och få veta mer om vad vi kan göra för din arbetsplats?