Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utveckla arbetet med existentiell hälsa 🌼

Pressmeddelande från Socialdepartementet:

Uppdrag för att utveckla arbetet med existentiell hälsa i folkhälsopolitiken

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utveckla arbetet med existentiell hälsa inom ramen för den nationella folkhälsopolitiken.

– Forskning visar att insatser för en god existentiell hälsa leder till ökad livskvalitet och stärker människors möjligheter att hantera livets svårigheter. Världshälsoorganisationen, WHO, ser existentiell hälsa som en viktig del av hälsobegreppet men i Sverige har vi varit sämre på att beakta den här aspekten av folkhälsoarbetet. Det är en viktig komponent som har saknats och som behövs för att se till hela människan och alla hennes behov – andliga och själsliga likaväl som materiella, säger socialminister Jakob Forssmed.

Intresset för existentiell hälsa har på senare tid ökat i samhället, bland annat som en konsekvens av svåra samhällsutmaningar som covid-19-pandemin. Existentiell hälsa kan beskrivas som förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet. Det kan inbegripa dimensioner av inre lugn och tillit. Det är en viktig del av varje persons möjlighet att förhålla sig till sin omgivning och uppleva välbefinnande, inte minst psykiskt.

Existentiell hälsa behöver tas på större allvar

Regeringen har sedan den tillträdde genomfört flera satsningar inom folkhälsoområdet som syftar till att skapa förutsättningar för att främja människors hälsa och behov av gemenskap. Inte minst inom arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention samt arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet.

I ett framgångsrikt arbete för att främja hälsa behöver den existentiella hälsan tas på större allvar. I regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten ingår därför att utifrån en svensk kontext definiera existentiell hälsa, genomföra en kartläggning för att utveckla kunskapen om och arbetet med existentiell hälsa samt lämna förslag på hur myndigheten kan arbeta med existentiella perspektiv för att bidra till en god och jämlik hälsa i samhället.

Folkhälsomyndigheten ska inhämta kunskap och erfarenheter från berörda myndigheter samt kommuner och regioner. Även forskarsamhället och civilsamhällsorganisationer ska bjudas in till dialog. Vid genomförandet av uppdraget ska också jämställdhets- barnrätts- och funktionshinderperspektivet beaktas.

Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 3 mars 2025.

 

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/04/uppdrag-for-att-utveckla-arbetet-med-existentiell-halsa-i-folkhalsopolitiken/

Ur regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten
”Existentiell hälsa kan beskrivas som förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet. Det kan inbegripa dimensioner av inre lugn och tillit”, skriver regeringen texten om uppdraget.

Min kommentar: Mindfulness (medveten närvaro) har en central roll i utvecklingen av existentiell hälsa. Några skäl till det är:

Ökad självmedvetenhet och självkännedom
Mindfulness bidrar till en djupare medvetenhet om egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Denna ökade självmedvetenhet kan hjälpa individer att förstå och bearbeta existentiella frågor, såsom livets mening och syfte, vilket kan leda till en större känsla av autenticitet och inre frid.

Förbättrad känslomässig reglering
Genom mindfulness lär sig individer att observera sina känslor utan att direkt reagera på dem. Detta kan bidra till en bättre hantering av existentiella ångestkänslor och andra negativa emotioner som ofta uppstår vid reflektion över livets stora frågor. En bättre känslomässig reglering bidrar till en stabilare och mer balanserad känsla av välmående.

Minskad existentiell ångest
Existentiell ångest, eller ångest som är relaterad till frågor om död, frihet, isolering och meningslöshet, kan lindras genom mindfulness. Praktiken hjälper individer att acceptera livets osäkerheter och begränsningar, vilket minskar den ångest som kan uppstå från att konfrontera dessa frågor.

Ökad närvaro och meningsfullhet
Mindfulness uppmuntrar en fullständig närvaro i nuet, vilket kan öka känslan av meningsfullhet i vardagliga aktiviteter. Genom att vara helt närvarande kan individer uppleva
en djupare koppling till sina handlingar och relationer, vilket stärker känslan av att leva ett meningsfullt liv.

Förbättrad kvalitet i relationer
Genom att öva mindfulness kan individer bli mer medvetna om sina mönster i relationer och bättre lyssna och kommunicera med andra. Detta förbättrar kvaliteten i relationer, vilket är en central komponent i existentiell hälsa då meningsfulla relationer bidrar till en känsla av tillhörighet och sammanhang.

Stöd i existentiellt utforskande
Mindfulness kan fungera som ett stödverktyg i den existentiella utforskningsprocessen. Genom att observera tankar och känslor utan att döma dem, kan individer utforska sina värderingar, vad de tror på och de mål de har på ett mer öppet och nyfiket sätt. Detta kan leda till en djupare förståelse av sig själv och sina livsval.

Slutsats:
Mindfulness har en given plats i Folkhälsomyndighetens utredning om hur existentiell hälsa kan förbättras avsevärt i vårt land. Vi från Mindfulnesscenter bidrar gärna med vår stora erfarenhet av utbildning i mindfulness och vi kommer nu att ta kontakt med utredaren.

 

ola schenström

Med vänliga hälsningar Dr. Ola Schenström, läkare, författare och grundare av Mindfulness 2007.
Kontakt: ola@mindfulnesscenter.se

signatur

Mini Cart 0

Din varukorg är tom