Utvecklar medvetna och medkännande ledare som kan ta kloka beslut

Mindfulness i ledarskapet är vår ledarskapsutbildning som utvecklar dig som ledare i att hantera stress, fokusera och ta kloka beslut i linje med ditt uppdrag.

Mindfulness som förhållningssätt kan ge fantastiska och oanade möjligheter för dig som vill gå vidare i ditt ledarskap, fördjupa dina kunskaper om dig själv och förverkliga din fulla potential som människa och ledare.

Utbildningen är upplagd i flera steg för att möjliggöra integrering och reflektion i det dagliga arbetet. Utbildningen är baserad i forskning i mindfulness, ledarskap och neurovetenskap.

Effekter av att träna Mindfulness i ledarskapet

  • Utvecklar goda relationer och förbättrad kommunikation genom ökad självkännedom
  • Ökar fokus och lugn vilket leder till att du kan hantera förändringar bättre och ta kloka beslut
  • Kultiverar din mentala och fysiska resiliens (motståndskraft)
  • Ökar medvetenhet och acceptans vilket leder till förbättrad flexibilitet
  • Få tillgång till dina kreativa krafter och din fulla potential
  • Bevara och fylla på med kraft och energi för att möta vardagens stress och krav.
  • Ökar din empatiska och medkännande förmåga vilket frigör resurser hos dina medarbe-tare.
  • Förbättrad hälsa och välmående

Minfulness integrerat i ledarskapet

Mindfulness som förhållningssätt definieras ofta som en förmåga att vara medvetet närvarande eller uppmärksam ögonblick för ögonblick utan att döma det vi erfar eller uppmärksammar. Dessa förmågor är också grundläggande i ett gott ledarskap. Forskning lyfter vikten av ett gott ledarskap utifrån ett arbetsklimat som är utmanande och under ständig förändring. Dagens ledare behöver sätta människan i centrum och leda genom att skapa mening, delaktighet och glädje i arbetet för sina medarbetare och organisation. En utmanande uppgift kan tyckas men genom att utveckla ett närvarande, fokuserat och medkännande ledarskap stärks förmågan att möta medarbetare med nyfikenhet och öppenhet och att ta medvetna och hållbara beslut. Det i sin tur skapar produktiva och välmående organisationer. Genom mindfulnessträning skapas möjlighet att utveckla sin fulla potential både som människa och ledare.

Vår utbildning och dess effekter:

I våra utbildningar närmar vi oss träningen och integreringen av mindfulness utifrån det faktum att alla ledare använder sig själva som ”redskap”. Medveten närvaro kan vara en kraftfull och transformerande väg till att förfina och utveckla det redskapet. Det centrala inom mindfulness är att ständigt öka medvetenheten om sig själv och hur ens egna bete-enden och sätt att kommunicera kan uppfattas av andra. Genom en ökad medvetenhet uppstår ett antal positiva effekter exempelvis, ökat fokus, högre produktivitet, bättre kon-takt med din intuition, förstärkt integritet och ökad kreativitet bara för att nämna några. Dessa positiva effekter av mindfulnessträning är baserat på senaste årens hjärnforskning.

Mindfulnesscenter erbjuder ledarutveckling i ett koncept som genomförts med mycket goda resultat. Kunder som vi kan referera till är bland annat; Boliden, LKAB, Trafikverket, Jusek och Piteå Energi.

Hur går det till? Läs mer om konceptet här