Mindfulness kan hjälpa till att rädda planeten 🌏

Numera är det välkänt att träning i mindfulness och medkänsla stödjer välbefinnande, psykologisk motståndskraft, hälsosamma relationer och många andra förmågor för oss som individer. Mer sällan talas det om att detta är förmågor som också kan hjälpa oss på samhällsnivå. I rapporten ”Meeting the Climate Crisis Inside Out” (2022) riktas ljuset på att klimatförändring och andra kriser kommer att göra att de här kvaliteterna kommer att behövas på alla plan i samhället – inte minst hos ledare.

Rapporten är utgiven av The Mindfulness Initiative (www.themindfulnessinitiative.org/) som uppstod efter att politiker i det brittiska parlamentet bestämt sig för att träna mindfulness. Från 2013 och framåt deltog partigrupper från både det brittiska underhuset och överhuset i åtta veckors MBCT- kurser (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Numera driver The Mindfulness Initiative verksamhet på flera håll i världen, både för politiker och andra samt även med publicering av rapporter inom olika områden.

Vid sidan om Jamie Bristow och Rosie Bell har Christine Wamsler skrivit rapporten. Hon leder en forskningsgrupp vid Lunds universitet (www.lucsus.lu.se/home och www.contemplative-sustainable-futures.com) och är internationellt känd för sin forskning om att inre omställning spelar en lika stor roll som tekniska framsteg för att nå hållbarhetsmålen, något som även tagits upp av FNs klimatpanel i en IPCC-rapport (2022).

Christine Wamsler visar i sin forskning att egenskaper som självreglering, medkänsla och perspektivtagande är viktiga egenskaper för att man ska börja handla utifrån sina djupare värderingar och kunna vara en konstruktiv kraft vid svåra utmaningar. Det perspektivet finns även med i rapporten ”Meeting the Climate Crisis Inside Out”. Där betonas att de inre förmågorna, inte minst hos samhällets ledare, har ignorerats alltför länge och att vi nu måste stärka dem för att kunna hantera de kriser vi står inför – och att det är bråttom!

I rapporten dras slutsatsen att de inre kvaliteter som stärks vid träning av mindfulness inte bara är isolerade insatser för oss som individer, utan att de är helt grundläggande för att vi ska kunna ta itu med orsakerna till klimatförändringarna och till de världsbilder och beteenden som driver på dem. När vi alla stärker våra inre förmågor och vår psykologiska motståndskraft lägger vi en grund för de handlingar, beslut och initiativ som kan hjälpa oss att hantera de kriser som oundvikligen kommer att komma. Vackert nog är dessutom ”vägarna till robusta klimatåtgärder och till individuellt och kollektivt välbefinnande en och samma”, konstateras i rapportens avslutande sammanfattning.

Vilka initiativ vill då Christine Wamsler och hennes författarkolleger att politiker och andra beslutsfattare ska ta? Rapporten kommer med förslag på ett antal olika områden, såsom:

1. Ledarskapsutveckling. Utbildning i klimatledarskap bör ges till beslutsfattare på alla nivåer och integreras med träning i mindfulness och medkänsla. Ledare behöver få kunskaper om hur de inre och yttre dimensionerna av klimatkrisen hänger ihop, bland annat om psykologiska försvarsmekanismer, så att motstånd mot klimatåtgärder kan tacklas klokt vid politiska beslut.

2. Utbildning. Hållbarhetsutbildning bör vara en rättighet för alla elever, i läroplaner m.m. Kunskaper i ekologi ska då balanseras med utvecklingen av inre förmågor som mindfulness och medkänsla, så att barn och unga lär sig hantera sina känslomässiga reaktioner.

3. Friskvård och hälsa. Vårdpersonal, kuratorer och andra bör utbildas för att känna igen de psykiska effekterna av klimatkrisen. Hälso- och sjukvårdstjänster ska kunna ge stöd för krisreaktioner som ångest, sorg och depression, särskilt för unga, men inte patologisera utan istället använda sig av mindfulness, medkänsla och socialt stöd. Individens och samhällets välbefinnande och kopplingen mellan individuell och planetär hälsa ges högre politisk prioritet och ersätter ekonomisk tillväxt som indikator på samhällelig framgång.

4. Tillgänglighet för alla. Regeringarna bör se till att de allmänna insatser som syftar till att utveckla medborgarnas inre kapacitet för att hantera kriser är offentligt finansierade och lättillgängliga för att undvika att förvärra sociala skillnader i hälsa och välmående. Programmen bör tillhandahållas i en mängd olika sammanhang och miljöer. Marginaliserade och socialt utsatta grupper bör särskilt uppmärksammas.

5. Digital teknik. Förutom att anta reglerande lagstiftning bör regeringarna stödja medborgarna att utveckla inre förmågor som skyddar från de negativa effekterna av tjänster från sociala medier och ”big tech”.

Utöver detta rekommenderas satsningar på forskning, innovation och olika typer av initiativ från både statliga och icke-statliga organ, bland annat satsningar som stärker allas kännedom om och möjlighet till upplevelser i naturen.

I ett kommande blogginlägg skriver jag mer om rapporten och dess intressanta resonemang om kopplingen mellan vårt inre och de yttre omständigheterna i klimatkrisens spår, så håll ögonen öppna efter det!

Varma hälsningar Peter Fowelin, ägare Dana Förlag, författare, mindfulnessinstruktör, föreläsare och organisationskonsult.

[The Mindfulness Initiative: Meeting the Climate Crisis Inside Out]

Jag vill även passa på att rekommendera två st böcker på temat, för dig som är nyfiken:

klimat och ekologi

Mänskligheten står inför utmaningar på många plan. Hur kan vi tackla det, så att både planetens och vår personliga hälsa värnas? Bland västerländska buddhister, inte minst i USA, är dialogen kring de existentiella utmaningar världen står inför livlig. Boken presenterar ett urval tongivande texter från detta tankeutbyte. Som en röd tråd löper tanken att den ekologiska krisen också är en andlig och psykologisk kris, som samtidigt öppnar möjligheten för oss att finna nya perspektiv, styrka och stöd ‒ enskilt och tillsammans. Köp boken här >>

 

 

kärleksbrev till jorden

I “Kärleksbrev till Jorden” visar Thich Nhat Hanh att vår planet inte bara finns under våra fötter, utan att den är allt utanför och inom oss. När vi inser att vi och jorden inte är åtskilda utan ett och detsamma förvandlas vår relation till planeten, skriver Thich Nhat Hanh. Boken är ett kärleksbrev till vår blå ädelsten i Vintergatan och visar att en ny riktning är möjlig i vårt förhållande till planeten – en riktning förankrad i mindfulness och det sant existentiella som visar hur vi kan klara utmaningarna vi och planeten står inför. Köp boken här >>

 

 

Mini Cart 0

Din varukorg är tom