Hämta rapporten här!

ETT WEBBASERAT KORTPROGRAM I MINDFULNESS:
EFFEKTER PÅ UPPLEVD STRESS

av: Liza Sjödin och Nina Vesa

Resultaten visade att det webbaserade kortprogrammet i mindfulness ökade mindfulnessförmågan, signifikant. Av störst intresse minskade även deltagarnas upplevda stressnivå signifikant, medan kontrollgruppen inte uppvisade någon förändring i upplevd stress eller mindfulnessförmåga (förutom på en FFMQ subskala) över mätperioden. Sammantaget indikerar studiens resultat att webbaserade kortprogram i mindfulness kan minska upplevd stress markant, vilket möjliggör effektivare och mer tillgänglig behandling av stress. Dessa resultat i kombination med det faktum att få studier i övrigt har undersökt webbaserade kortprogram i mindfulness och dess effekter, motiverar till fortsatt forskning på området.

Programmet som forskningen baseras på, hittar du här!