Forskningen om mindfulnessbaserade metoder är mycket intensiv. Cirka 4000 artiklar har hittills publicerats i vetenskapliga tidskrifter varav hälften under de senaste tre åren.

Vi rekommenderar den intresserade att gå in på www.goamra.org som varje månad publicerar den senaste månadens abstracts(korta sammanfattningar). Cirka två vetenskapliga artiklar publiceras per dag.

Nedan kan du se några av de vetenskapliga studier som vi på Mindfulnesscenter bidragit till och vilka e-kurser/träningsprogram som använts.

Som ingen annan svensk utbildare har vi svensk forskning som stöd för vad vi erbjuder.

På Mindfulnesscenter sätter vi stort värde i att våra e-kurser och andra träningsprogram håller hög kvalitet och utvärderas i forskning.

Följande av Mindfulnesscenters träningsprogram har hittills utvärderats i svensk forskning (scrolla ner!):

 • Psykisk ohälsa – stress, lätt till måttlig depression och ångest
 • Stöd till närstående till långvarigt psykiskt och/eller kroppsligt sjuka
 • Stress
 • Långvarig smärta och sjukdom
 • Bröstcancer
 • Hjärtsvikt
 • Stöd till föräldrar till svårt sjuka barn
 • Missbruk
 • Medkänsla med sig själv och andra
 • Management – ledarskap
 • Kriminalvården

Om du är intresserad av forskningssamarbete ta kontakt med ola@mindfulnesscenter.se

Följande träningsprogram/e-kurser har utvärderats och är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter:

PSYKISK OHÄLSA – Här&Nu programmet

Mindfulness i grupp(10/grupp) lika effektivt som individuell KBT vid psykisk ohälsa – lätt till måttlig depression, ångest samt vid stress. (Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet)

Mindfulnessinstruktör: Ola Schenström, Mindfulnesscenter

British Journal of Psychiatry

http://bjp.rcpsych.org/content/206/2/128.long

http://www.lu.se/article/mindfulness-behandling-i-grupp-lika-effektivt-som-kbt-vid-depression-och-angest?ref=pressrelease

http://www.lunduniversity.lu.se/article/mindfulness-treatment-as-effective-as-cbt-for-depression-and-anxiety

http://www.huffingtonpost.com/2014/12/01/mindfulness-depression-an_n_6247572.html

European psychiatry

http://www.lu.se/article/mindfulness-lika-bra-som-kbt-vid-ett-brett-spektrum-av-psykiatriska-symtom

http://www.lunduniversity.lu.se/article/mindfulness-just-as-effective-as-cbt-for-a-broad-range-of-psychiatric-symptoms

http://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338(17)30343-7/abstract

Psychiatry research

Mekanismer bakom – epidermal growth factor

http://www.psy-journal.com/article/S0165-1781(17)30217-2/fulltext

Early intervenitions in psychiatry

Artikel om långtidsuppföljning

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eip.12715

TVÅ VECKORS MINDFULNESSTRÄNING ONLINE MINSKAR STRESS SNABBT (Umeå univ.) Prova på mindfulness – e-kurs

http://www.omicsgroup.org/journals/twoweek-webbased-mindfulness-training-reduces-stress-anxiety-and-depressive-symptoms-in-individuals-with-selfreported-stress-a-ran-2376-0281-1000209.php?aid=74146

MINDFULNESS ONLINE MINSKAR ÅNGEST (Stockholms univ.) e- kursen Mindfulness vid ångest

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789413001044

Professor Per Carlbrings referat:

http://www.carlbring.se/ny-kontrollerad-studie-visar-att-mindfulness-ar-effektivt-vid-angest/

ANHÖRIGA/NÄRSTÅENDE – mindfulness e-kursen för närstående

Stöd till närstående till kroniskt psykisk sjuka – minskad stress, minskad upplevd vårdbörda samt ökad medkänsla(CEPI, Lunds universitet).

https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-016-0653-2

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17538157.2016.1177533

Liknande effekter också som hjälpmedel till anhöriga till långvarigt kroppsligt sjuka:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782918300046

KRONISK SMÄRTA och SJUKDOM – e-kursen vid långvarig smärta och sjukdom

Mindfulness on line minskar smärta, ökar acceptans och livskvalitet (Umeå universitet).

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0033294116675086

BRÖSTCANCER – Här&Nu programmet

Mindre deprimerade, mår psykiskt bättre, bättre copingförmåga, högre känsla av sammanhang, högre grad av att känna mening i livet, bättre immunfösvar (Sahlgrenska Akademin och Skövde högskola).

Mindfulnessinstruktör: Elisabeth Kenne-Sarenmalm, Skövde

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28421677

Pressmeddelanden

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ny-studie-kvinnor-med-broestcancer-blir-mindre-deprimerade-och-faar-baettre-immunfoersvar-av-mindfulness-1946327

http://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/nyheter/mindfulness-minskar-depression-och-forbattrar-immunforsvaret-hos-kvinnor-med-brostcancer/

HJÄRTSVIKT – Här&Nu programmet

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som ofta kännetecknas av trötthet och dålig livskvalitet. I den här studien visar Jonna Norman m.fl. att symtomen trötthet, yrsel och andfåddhet minskar med mindfulnessträning i grupp. Obs! medelåldern i studien var 76år.

Mindfulnessinstruktör: Jonna Norman, Göteborg

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1474515117715843

STÖD TILL FÖRÄLDRAR TILL SVÅRT SJUKA BARN - Här&Nu-programmet

I sitt avhandlingsarbete vid Karlstads universitet har Malin Anclair undersökt effekten av mindfulness och KBT i grupp för föräldrar till svårt sjuka barn(hjärntumör). Resultaten visar att såväl mindfulness som  KBT minskar stress och burnout,förbättrar livskvaliteten, den mentala hälsa och relationerna mellan föräldrar och barn samt mellan föräldrarna.

http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1092596&dswid=-6922

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/scs.12473

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5301303/

MISSBRUK – Här&Nu programmet

Den här studien är genomförd på ett LVM (lagen om vård av missbrukare). De intagna är grava missbrukare. Det är en liten studie som talar för att mindfulnessträning(med Här&Nu programmet) ökar psykologisk flexibilitet och förbättrade exekutiva funtioner som känslomässig kontroll m.fl.

Mindfulnessnstruktör: psykolog Gabriella Svanberg, Stockholm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5536883/

 

Följande träningsprogram/e-kurser har utvärderats vetenskapligt i akademiska uppsatser

E-kursen Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra

Internetbasera:d träning i mindfulness och medkänsla:

effekter på upplevd stress och utmattningssymptom

Linnea Germundsjö & Terese Eriksson Umeå universitet

Resultaten visade att träningsgruppen ökade förmågan till mindfulness och självmedkänsla och minskade upplevd stress och utmattningssymptom medan förändringen i kontrollgruppen var liten. Resultaten ger fortsatt stöd för att internetbaserad träning är en effektiv metod. Studien bidrar med resultat som visar att träning som kombinerar mindfulness och medkänsla ger positiva effekter på stress och utmattningssymptom.

Vill du ha uppsatsen skriv till ola@mindfulnesscenter.se

 E-kursen  Prova på mindfulness för fokus och energi

(Mind)full fart framåt

En studie om mindfulness, ledarskap och handelshögskolestudenter i en föränderlig tid

Elin Wiklander och David Hakkula. Studien visar att träningen med denna korta(2 veckor) E-kurs ökar självmedvetenhet, självkontroll, självmedkänsla, självbalans och självledarskap. Emotionell intelligens ökar och stress minskar.

Vill du ha uppsatsen skriv till ola@mindfulnesscenter.se

Här&Nu – programmet

Kvinnliga interners upplevelse av mindfulness på anstalten

Cecilia Gustafsson, leg psykolog, specialistarbete.

Den här kvalitativa studien visar att de kvinnliga internerna med träning i grupp och med egen träning under 8 veckor förbättrar sin impulskontropp, hanterar den stressfyllda fängelsemiljön och känslor bättre, ökar självrespekt, självmedkänsla, blir mindre dömande och får bättre relationer.

Mindfulnessinstruktörer: Åsa Bjerstaf och Johan Sjöberg 

Vill du ha uppsatsen skriv till ola@mindfulnesscenter.se