Den attraktiva arbetsplatsen!

Vi förser företag med enkla, lättillgängliga och tidseffektiva verktyg för att reducera stress och öka välmående, på individ- grupp- och organisationsnivå. Mindfulnessträning stärker förmågan att leda både sig själv och andra. Uppläggen ligger i linje med AFS 2015:4 och bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Mindfulness i arbetslivet

Medvetna medarbetare tar kloka beslut, är mer kreativa och öppna för förändring. Idag vet vi att medarbetarna är vår viktigaste resurs och att de behöver prioriteras. Konkurrensen om vart vår hjärna ska ha sin uppmärksamhet ökar. Genom mindfulnessträning skapas förutsättningar att stärka fokus, arbetsminne och produktivitet. 

Träningen ökar också förmågan till att känna glädje, empati och ett ökat välbefinnande. Det ger helt enkelt en mer attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats.

Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Genom att etablera mindfulnessträning i arbetslivet så visar forskningen positiva effekter på:

 • Förbättrad koncentration
 • Ökad kreativitet 
 • Ökad motivation
 • Förbättrade relationer
 • Från reaktiv till proaktiv
 • Bättre beslutsfattande
 • Förbättrad balans arbete och privatliv.
 • Ökad resiliens
 • Ökad förmåga att hantera förändringar

Vi skapar förutsättningar så att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.

 

Koncept för företag & organisationer

Vår metod grundar sig i forskning inom mindfulness och neurovetenskap. Det är en långsiktig och kostnadseffektiv strategi för att stärka den mentala hälsan och motståndskraften på arbetsplatsen.

Vi börjar med att föra en dialog om vilka behov din organisation har just nu. Därefter anpassar vi upplägget för just din arbetsplats. Det handlar om att implementera mindfulness som ett verktyg för att skapa nya förhållnings- och arbetssätt som kan bli hållbara och beständiga över tid,  inte bara för stunden, utan en förändrad kultur.

Våra kurser kan utformas dels genom att våra instruktörer kommer till er, men även i webinars (träffar online i våra digitala klassrum) om ni har personal som sitter på olika orter. Våra kurser och coachningsträffar kan ske dels i grupp men även enskilt.

 • Föreläsningar
 • Träning med arbetsgrupper och/eller ledningsgrupper
 • Individuell coachning av medarbetare och ledare
 • Mindfulness vid rehabilitering

Adobestock 195624071 Kopia 

 

Medarbetarprogram och implementering för hållbarhet i arbetslivet

Vi skapar förutsättningar för att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.

Grundat på lång erfarenhet har vi tagit fram olika upplägg för företag och som kan anpassas utifrån behov och önskemål. Nedan beskriver vi Nivå 3 som löper över ca ett år inkluderat föreläsning/workshop,  förstudie, egen träning med handledning och implementering av förändrat arbetssätt under sex månader. Men vi har även kortare upplägg om det önskas. Vi skräddarsyr alltid våra upplägg efter behov. 

Mindfulness vid stress & implementering av förändrat arbetssätt -1år

Företag och organisationer har ett stort arbetsmiljöansvar som idag sträcker sig långt vidare än buller, ljus och arbetstider mm. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete har fått tydligare krav och även arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen är tydligare.

I det hälsostrategiska arbete kan vi ha olika fokus och målsättningar. Det kan vara att bli en attraktiv arbetsgivare genom att tydligt värna om medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det kan också vara att arbeta för att behålla kompetent personal och att de har hälsa och motivation i arbetet samt att ha en tydlig process för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Företag bör arbeta främjande, förebyggande och rehabiliterande. Mindfulness kan vara en del av det arbetet genom att du tränar dig i att vara medvetet närvarande och att leva uppmärksamt i nuet. Du blir bättre på att lägga märke till distraktioner och kan genom det öka ditt fokus, se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt.

Vi har alltid en dialog och anpassar vårt upplägg till den verksamhet vi möter.

 

1. Föreläsning/workshop

En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och dess effekter kopplat till exempelvis minskad upplevelse av stress, ökat fokus och välbefinnande. Vi tydliggör och skapar förståelse för hur interventionen ser ut, samt inspirerar till egen träning. Föreläsningen syftar till att inspirera, motivera, skapa delaktighet och förståelse. 

2. Förstudie

Vi genomför en förstudie tillsammans med ledningsgrupp alternativt av er utvalda personer, som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade läget.

3. Träning 8-16 veckor

Härefter startar träningen. Arbetsgruppen/individen tränar i det internetbaserade programmet, Mindfulness grundkurs eller Mindfulness vid stress. Varje deltagare tränar 1–2 ggr/dag 10 min åt gången genom guidade meditationer. Du lotsas pedagogiskt fram genom utbildningen och det inkluderar även förslag på hur du kan integrera träningen i vardagen genom olika vardagsövningar. Parallellt med din egen träning kan du reflektera kring dina erfarenheter i en dagbok. Förr trodde man att hjärnan bara utvecklades när vi var små. Men neurovetenskapen visar att hjärnan formas hela tiden. Allt vi tänker, hör och ser lagras i hjärnan. Det vi gör upprepade gånger skapar nya kopplingar i hjärnan. Det betyder att vi kan träna oss i att bli mer närvarande och bli bättre på att fokusera. Träningen sker under 8 – 16 veckor. 

4. Handledning i grupp och individuell coachning

Vår handledare följer gruppen och ni träffas vid 8 tillfällen antingen på plats hos er eller online, ungefär varannan vecka. Utöver detta ingår coaching via telefon och mail under utbildningsperioden till var och en. 

5. Implementering

Efter genomförd egen träning i e-kursen med handledning träffas vi vid ytterligare 6 tillfällen. Då arbetare vi med att förstärka hur vår mindfulnessträning tar sig i uttryck och används i vårt dagliga arbete. Vi synliggör, utvecklar och implementerar ett förändrat arbetssätt med stöd av mindfulnessträning. Teman för träffarna beslutas i samråd utifrån önskad förflyttning och syftar till att förändra och befästa nya beteenden och arbetssätt. Det kan gälla möteskultur, hantera förändring, mail och andra kommunikationsvägar och ansvar för vår egen hälsa mm.

6. Resultat

Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för fortsatt arbete med mindfulness i arbetslivet.

 

Vinster vi ser hos de företag vi arbetat med

 • Stabila och balanserade medarbetare och ledare
 • Ökad effektivitet och produktivitet
 • Bättre kommunikation och mindre konflikter
 • Trygghet inför förändringar
 • Minskade sjukskrivningstal
 • Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivning
 • Bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning

 

E-Kurser

 

Blogg:

Vill du bli kontaktad och få veta mer om vad vi kan göra för din arbetsplats?

Referenser

.

Vill du bli kontaktad och få veta mer om vad vi kan göra för din arbetsplats?