Mindfulness främjar hållbara organisationer, ledare och medarbetare i “det nya arbetslivet”

Varför mindfulness i arbetslivet?

Det nya arbetslivet är redan här och vi ser idag en uppluckring av gränser mellan arbete och privatliv. Arbetsplatsen är inte längre självklart en ”fysisk plats” som vi går till dagligen mellan 08 - 17 utan vi har idag allmänt en större frihet i både tid och plats gällande när vi utför vårt arbete. Denna frihet har ett pris då den ställer krav på individen att dra gränser för när, var och hur vi arbetar. Det ställs större krav på den enskilde medarbetaren att definiera, planera och genomföra sitt arbete. Vi ska vara flexibla gällande både arbetsuppgifter och arbetstider. Fler människor har otrygga anställningar i form av projektanställningar eller arbeten som konsulter som är ett sätt för organisationer att kunna möta snabba förändringar och vara flexibla i både kompetens och arbetskapacitet. Vad gör då det ”gränslösa arbetet” med människor i arbetslivet? Vi ser en tydlig ökning av upplevelse av stress, oro och konflikter som grundar sig till stor del på arbetslivets nya villkor. Det i sin tur leder till ökade sjukskrivningar som grundar sig i stressrelaterade problem och tar sig i uttryck i form av psykisk ohälsa eller smärtproblematik.

Hur kan vi då skapa friska och stabila medarbetare i det nya arbetslivet och vad kan vi göra för att främja hälsosamma organisationer? Hur stärker vi ledarskapet i ”det nya arbetslivet”?  Hur möjliggör vi en miljö där medarbetare visar omtanke, lyssnar på varandra och har en fungerande kommunikation. En miljö där det är självklart att medarbetare får stöd och tydlig feedback. En miljö som värnar om delaktighet och trygghet? En miljö som värdesätter människan som företagets viktigaste och mest värdefulla resurs?

Mindfulness visar sig i allt fler studier göra nytta i arbetslivet och på arbetsplatser. Att träna mindfulness leder till ökad självmedvetenhet och ökad förmåga att hantera det nya arbetslivets prövningar. Mindfulness ger effekter för både individ och organisation och  ansvaret för det arbetet ligger hos dig som arbetsgivare.

 

Vilka effekter har Mindfulnessträning i arbetslivet?

 • Förbättrat beslutsfattande
 • Effektiv och tydlig kommunikation
 • Ökad kreativitet
 • Ökat förmåga att vara innovativ
 • Ökad motståndskraft
 • Tillit och handlingskraft inför förändringar
 • Starkare team och ledare
 • Ökat välbefinnande

(Källa: Hulsheger et al., 2012; Singer 2016Kok et al. 2013; Kerr, Garvin, Heaton, & Boyle, 2006Rosete & Ciarrochi, 2005; https://instituteformindfulleadership.org/research/)

För en framgångsrik organisation är välmående, glada, nöjda och motiverade medarbetare A och O. Trivs vi på jobbet, upplever en känsla av trygghet, får utveckling och utmaning så kan vi prestera väl. Har vi tid för reflektion och återhämtning i vår arbetsdag så kan vi leverera på topp både under press och under lång tid, vilket ger vinster för både individ och företag.

Mindfulness är ett fantastiskt redskap för att öka dessa förmågor och resurser. Mindfulness ökar inte bara motståndskraften hos individen utan skapar en stärkande miljö för hållbara team och ledare och en ökad produktivitet och kreativitet inom organisationen.

 

Forskning idag lyfter fram fyra faktorer till ”långtidsfriska” företag och dessa är:

 1. Ledarskap och kompetensförsörjning - ledare som inte bara ser till vinster och ökad produktion utan också värnar om medarbetare och grupper. Att de fungerar och mår bra leder till friskare företag. 
 2. Delaktighet - att kunna påverka sitt arbete och sin situation är bra för hälsan. Det leder till ökad motivation och välbefinnande på arbetet.
 3. Kommunikation och kännedom - en fungerande kommunikation är oerhört viktigt för en frisk arbetsplats. Att ha god kännedom om företaget och dig själv skapar trygghet och leder till bättre kommunikation och måluppfyllelse.
 4. Synen på hälsa och sjukfrånvaro - en organisation som vågar synliggöra hur medarbetare mår och fungerar har mycket att vinna. Det handlar om att fånga upp problem och synliggöra risker i ett tidigt skede. Genomföra insatser innan människor blir sjuka spar både pengar och lidande. Det kan vara både hälsofrämjande insatser som förebyggande och rehabiliterande. Viktigt att detta sker tidigt så minskar kostnaderna för både individ och organisationen.

(Källa: Försäkringskassan, 2018)

 

Mindfulness stödjer alla fyra av ovanstående faktorer

Om vi då jämför vad forskningen kring effekterna av mindfulnessträningen visar på och det som forskning lyfter fram som viktiga faktorer för ”långtidsfriska” företag så kan vi bocka av dem alla. Mindfulnessträning på arbetsplatser stödjer och främjar alla dessa faktorer på ett relativt enkelt och tillgängligt sätt. Det kostar bara 10 min per dag! Egentligen är det konstigt att inte fler provar……

Vill ni också ha ett ”långtidsfriskt” företag där medarbetare trivs, mår bra känner glädje och är motiverade? Ha anställda som stannar längre på sin tjänst och levererar på topp? Varför inte föra in mindfulness som ett förhållningssätt på just ert företag? Det är kostnads- och tidseffektivt och skapar framförallt en stimulerande, varmhjärtad och god arbetsmiljö där människan står i fokus som er viktigaste arbetsresurs.

Mindfulnesscenter uppdaterar och utvecklar hela tiden sina program riktade just mot arbetsplatser och är baserade på evidens. Så vill du veta mer och få stöd i att föra in mindfulness i er organisation så kontakta oss gärna!

Med värme,

Katarina Bilberg

Mindfulnessinstruktör och Hälso- och rehabiliteringsvetare med fokus arbetsliv

Foto : Jonas Bilberg

Vill du bli kontaktad och få veta mer om vad vi kan göra för just din arbetsplats?

Mini Cart 0

Din varukorg är tom