Allmänna villkor

Allmänna Villkor

Allmänna villkor för Mindfulesscenter AB.

Föreliggande allmänna villkor omfattar försäljning av Mindfulnesscenters AB (www.mindfulnesscenter.se) produkter och tjänster exklusive Mindfulness Live. Du hittar Allmänna villkor för Mindfulness Live här. Mindfulnesscenter förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på Mindfulnesscenter hemsida 30 dagar innan ikraftträdandet.

Mindfulnesscenter vill även uppmärksamma beställaren på att vissa skillnader kan föreligga beroende på om beställaren är att anse som konsument eller inte.

Med konsument enligt dessa villkor avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Allmänt

Priserbjudanden på Mindfulnesscenters hemsida kan inte kombineras med andra erbjudanden. Mindfulnesscenter reserverar sig för prisändringar, eventuella fel i artikelinformation och slutsålda produkter eller tjänster.

Betalningsvillkor

Betalningstiden är 14 dagar från fakturadatum för enskilda produkter och tjänster.  Betalningstiden för e-kurser och utbildningar är 14 dagar så till vida beställning av kurs gjorts innan 14 dagar från kursstart. Betalning ska alltid erläggas senast innan kursstart.

Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta.

Mindfulnesscenter reserverar sig för eventuella prisjusteringar.

Alla priser anges inklusive moms om inte annat uttryckligen framgår.

Immateriella rättigheter

Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Mindfulnesscenters produkter och tjänster tillkommer Mindfulnesscenter.

Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Mindfulnesscenter. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part om inte särskilt överenskommelse med Mindfulnesscenter har ingåtts om detta.

Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning ska ske via Mindfulnesscenters hemsida. Anmälan är bindande.

För konsumenter gäller dock enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt. Ångrar konsumenten anmälan eller köp inom 14 dagar från avtalets ingående behöver således ingen anledning till att denne vill frångå avtalet uppges.

I mån av plats tar Mindfulnesscenter även emot anmälningar efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna tas emot i den ordning de inkommer till Mindfulnesscenter.

Avanmälan / Ombokning

Avanmälan till kurs, utbildning eller retreat ska alltid ske skriftligen. Mindfulnesscenter behåller 500 kr av betalningen för den administrativa kostnaden för ombokning, avbokning och återbetalning av kursavgift. Resterande belopp återbetalas. Vid avanmälan senare än 30 dagar innan kursstart debiteras 30 % av kursavgiften (dock minst 500 kr). Vid avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften (dock minst 500 kr). Beställaren debiteras hela avgiften om avanmälan sker senare än 7 dagar innan kursstart.

Vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn erbjuds kunden att utan extra kostnad genomföra kursen vid ett senare kurstillfälle. En förutsättning för kostnadsfri ombokning är dock att frånvaron kan styrkas med läkarintyg.

Drabbas beställaren av förhinder finns möjlighet att överlåta kursplats till annan person från samma faktureringsställe. Mindfulnesscenter kräver dock att beställaren på förhand skriftligen informerar om förhindret samt information så som person- och kontaktuppgifter till ersättaren.

Förbehåll avseende senareläggning

Mindfulnesscenter förbehåller sig rätten att schemalägga en utbildning som har för lågt deltagarantal vid ett senare tillfälle. Kostnader som beställaren ådragit sig gentemot annan part än Mindfulnesscenter så som exempelvis resekostnader svarar dock inte Mindfulnesscenter för vid inställt kurstillfälle.

Vid uppskjuten kurs till följd av för lågt deltagarantal kommer Mindfulnesscenter informera deltagarna i god tid innan planerad kursstart.

Reservation för ändringar

Mindfulnesscenter förbehåller sig rätten att vid instruktör sjukdom eller annat förhinder ersätta läraren med en enligt Mindfulnesscenters bedömning likvärdig instruktör.

Mindfulnesscenter reserverar sig även för ändringar vad gäller till exempel, tidsangivelser och tryckfel i skriftliga dokument eller på Mindfulnesscenters hemsida.

Leverans och uppkoppling

E-produkter och MP3 nedladdningar finns tillgängliga omgående efter köp genom inloggning på Mina Sidor. Det finns ingen ångerrätt för köp av nedladdningsbara Mp3 filer.

Övriga produkter skickas från Mindfulnesscenters varulager inom 3 dagar varpå leverantörsombudets leveranstider tillkommer.

Mindfulnesscenter ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Fraktkostnad

Vid leverans av fysiska varor tillkommer en fraktkostnad på 39 kr.

Reklamation

Reklamation på grund av felaktig eller skadad produkt ska göras omgående. Reklamation ska alltid ske inom 14 dagar från det att du mottog produkten.

Force majeure

Mindfulnesscenter ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av väderförhållanden, myndighetsåtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar hos till exempel internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför Mindfulnesscenters kontroll och som Mindfulnesscenter inte kan påverka.

Mindfulnesscenters behandling av personuppgifter 

Den personliga integriteten är viktig för oss och vi arbetar aktivt för att efterleva dataskyddsförordningens, mer känd som GDPR, bestämmelser. Vi behöver dock behandla vissa personuppgifter som kund lämnat till oss som är nödvändiga för att tillhandahålla den beställda tjänsten eller produkten.

På Mindfulnesscenters hemsida finns vår fullständiga policy avseende behandling av personuppgifter.

Det kan förekomma att vi tar fotografier och filmar på våra utbildningar. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på internet eller i annat kommersiellt material. Vid begäran av deltagare ska dock fotografering och filmning av denne deltagare undvikas.

Om du som kund anser att Mindfulnesscenter agerat i strid med dataskyddsförordningen kan du alltid vända dig direkt till oss på Mindfulnesscenter så ska vi göra vårt bästa för att lösa den uppkomna situationen.

För tillsyn av dataskyddsförordningen står Datainspektionen. Den som anser att det Mindfulnesscenter har hanterat personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har även alltid möjligheten att vända sig direkt till Datainspektionen.

Ej ansvar för logi och resekostnad

Mindfulnesscenter ansvarar aldrig för kostnad hänförlig till eventuell logi eller resa som kund ådras med anledning av beställd kurs eller föreläsning.

Tävlingsvillkor sociala medier

1. Tävlingen organiseras av Mindfulnesscenter AB  och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.

2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.

3. Genom att delta i tävlingen bekräftar och godkänner du att:

a. Du äger alla rättigheter till materialet du lägger upp (inklusive nödvändiga samtycken från personer som syns på bildmaterial).

b. Vi publicerar ditt namn och tävlingsbidrag på Mindfulnesscenters sociala medier samt på vår webbplats www.mindfulnesscenter.se

4. I tävlingar som anordnas av Mindfulnesscenters på Facebook och/eller Instagram deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.

5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

6. Anställda på Mindfulnesscenter och deras närstående tillåts inte att delta i Mindfulnesscenters tävlingar på sociala medier.

7. Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler och det kan krävas att du har en publik/öppen profil för att kunna delta i tävlingen.

8. Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.

9. Samtliga vinnare utses av en jury ledd av Mindfulnesscenters marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.

10. Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen genomförs i. Vinnare kan också komma att kontaktas via e-post eller genom direktmeddelande i tävlingskanalen. Om ett pris inte har hämtats ut inom 30 dagar från att vinnaren har utannonserats eller kontaktats förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare.

11. När du deltar i en tävling godkänner du Mindfulnesscenters tävlingsregler och villkor.

12. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy

Alla Mindfulnesscenter ABs tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning.

 

Mini Cart 0

Din varukorg är tom